Convert units PX to VW, convert css units px to vw. Support responsive website
Chuyển đơn vị Px sang đơn vị VW css,

Hướng dẫn sử dụng:

+ Copy css bỏ vào INPUT -> ấn Convert CSS

+ Tỉ lệ với màn hình 1920px (tương lai sẽ cho nhập width screen)

Cách hoạt động:

+ Chỉ convert những thuộc tính có đơn vị PX (pixel) thành VW của những CSS chính (css nằm ngoài @media, vì css màn 4k chỉ cần lấy kích thước chính của màn 1920px)

Facebook Instagram Youtube Twitter Google maps