Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2

|
Mã SP: edu906
30 COIN 499 COIN
Thời gian ưu đãi còn 14h
 • Thời lượng:

  13 giờ 38 phút

 • Giáo trình:

  74 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Hotline hỗ trợ khách hàng 24/7: 0397.152.197
|

Chi tiết Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2

Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Tập 2

Mô Tả Ngắn Khóa Học

 • Thời lượng:

  13 giờ 38 phút

 • Giáo trình:

  74 bài giảng

 • Sở hữu khóa học trọn đời
 • Cấp chứng nhận hoàn thành
 • Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
Có thể ứng dụng viết Blockchain
Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất


Giới thiệu khóa học - Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Khoá học cung cấp kiến thức nền cơ bản trong việc học công nghệ thông tin - Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học - Sau khi hoàn thành khóa học của giảng viên Trần Duy Thanh, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#... - Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++ - Hàm và đệ qui - Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân - Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort... - Danh sách liên kết: Đơn, đôi - Stack và Queue - Tree: Cây nhị phân tìm kiếm - Cơ bản về đánh giá giải thuật

GIÁO VIÊN Khóa Học

- Trần Duy Thanh Giảng viên Giảng viên: Trần Duy ThanhVề giảng dạy (từ năm 2009):Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học má-
Danh mục cùng loại: Khóa học công nghệ thông tin

CHÚ Ý: Khóa học do admin mua giá gốc gấp 10,20 lần giá hiện tại. Bạn chỉ cần góp 1 chút để học chung với admin. Hoặc làm nhiệm vụ để nhận COIN thưởng free
Tuyệt đối không mang đi chuộc lợi cá nhân!

Danh Sách Bài Giảng

# Tên bài Link học Download
0

1.Bài 1 Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
1

2.Bài 2 Cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
2

3.Bài 3 Duyệt danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
3

4.Bài 4 Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
4

5.Bài 5 Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
5

6.Bài 6 Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
6

7.Bài 7 Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
7

8.Bài 8 Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
8

9.Bài 9 Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
9

10.Bài 10 Hủy danh sách.mp4

Xem ngay

Download
10

11.Bài 11 Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở - Biểu diễn Big Integer.mp4

Xem ngay

Download
11

12.Bài 12 Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc - Product.mp4

Xem ngay

Download
12

13.Bài 13 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
13

14.Bài 14 Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
14

15.Bài 15 Duyệt danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
15

16.Bài 16 Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
16

17.Bài 17 Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
17

18.Bài 18 Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
18

19.Bài 19 Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
19

20.Bài 20 Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
20

21.Bài 21 Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi.mp4

Xem ngay

Download
21

22.Bài 22 Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở - phép toán trên Big Integer.mp4

Xem ngay

Download
22

23.Bài 23 Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc - Product.mp4

Xem ngay

Download
23

24.Bài 24 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
24

25.Bài 25 Khái niệm và cách thức hoạt động của ngăn xếp.mp4

Xem ngay

Download
25

26.Bài 26 Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp.mp4

Xem ngay

Download
26

27.Bài 27 Hàm Push.mp4

Xem ngay

Download
27

28.Bài 28 Hàm Pop.mp4

Xem ngay

Download
28

29.Bài 29 Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
29

30.Bài 30 Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - ngăn xếp Device dạng mảng.mp4

Xem ngay

Download
30

31.Bài 31 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
31

32.Bài 32 Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp.mp4

Xem ngay

Download
32

33.Bài 33 Hàm Push.mp4

Xem ngay

Download
33

34.Bài 34 Hàm Pop.mp4

Xem ngay

Download
34

35.Bài 35 Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
35

36.Bài 36 Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - ngăn xếp Device dạng liên kết.mp4

Xem ngay

Download
36

37.Bài 37 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
37

38.Bài 38 Khái niệm và cách thức hoạt động của Hàng đợi.mp4

Xem ngay

Download
38

39.Bài 39 Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi.mp4

Xem ngay

Download
39

40.Bài 40 Hàm Enqueue.mp4

Xem ngay

Download
40

41.Bài 41 Hàm Dequeue.mp4

Xem ngay

Download
41

42.Bài 42 Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
42

43.Bài 43 Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - hàng đợi Customer dạng mảng.mp4

Xem ngay

Download
43

44.Bài 44 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
44

45.Bài 45 Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi.mp4

Xem ngay

Download
45

46.Bài 46 Hàm Enqueue.mp4

Xem ngay

Download
46

47.Bài 47 Hàm Dequeue.mp4

Xem ngay

Download
47

48.Bài 48 Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
48

49.Bài 49 Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - hàng đợi Customer dạng liên kết.mp4

Xem ngay

Download
49

50.Bài 50 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
50

51.Bài 51 Các khái niệm về cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm.mp4

Xem ngay

Download
51

52.Bài 52 Một số tính chất của cây nhị phân.mp4

Xem ngay

Download
52

53.Bài 53 Giới thiệu các Kỹ thuật duyệt cây.mp4

Xem ngay

Download
53

54.Bài 54 Kỹ thuật duyệt cây - Preorder(NLR).mp4

Xem ngay

Download
54

55.Bài 55 Kỹ thuật duyệt cây - InOrder(LNR).mp4

Xem ngay

Download
55

56.Bài 56 Kỹ thuật duyệt cây - PostOrder(LRN).mp4

Xem ngay

Download
56

57.Bài 57 Một số cách biểu diễn cấu trúc dữ liệu cho cây nhị phân tìm kiếm.mp4

Xem ngay

Download
57

58.Bài 58 Triển khai cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm.mp4

Xem ngay

Download
58

59.Bài 59 Triển khai hàm thêm Node vào cây.mp4

Xem ngay

Download
59

60.Bài 60 Triển khai hàm duyệt cây nhị phân.mp4

Xem ngay

Download
60

61.Bài 61 Triển khai đếm Node Node lá trên cây.mp4

Xem ngay

Download
61

62.Bài 62 Triển khai đo chiều cao của cây.mp4

Xem ngay

Download
62

63.Bài 63 Triển khai tìm kiếm.mp4

Xem ngay

Download
63

64.Bài 64 Triển khai hàm xóa Node khỏi cây.mp4

Xem ngay

Download
64

65.Bài 65 Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở.mp4

Xem ngay

Download
65

66.Bài 66 Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc - cây nhị phân quản lý sản phẩm.mp4

Xem ngay

Download
66

67.Bài 67 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
67

68.Bài 68 Khái niệm về đánh giá giải thuật.mp4

Xem ngay

Download
68

69.Bài 69 Một số ví dụ về đánh giá giải thuật.mp4

Xem ngay

Download
69

70.Bài 70 Một số ví dụ về tối ưu vòng lặp.mp4

Xem ngay

Download
70

71.Bài 71 Khử đệ qui.mp4

Xem ngay

Download
71

72.Bài 72 Bài tập rèn luyện - khử đệ quy.mp4

Xem ngay

Download
72

73.Bài 73 Các bài tập tự rèn luyện.mp4

Xem ngay

Download
73

74.Bài 74 Bài tập tổng hợp.mp4

Xem ngay

Download
74

doc0053752-tai-lieu-khoa-hoc.docx

Xem ngay

Download
Server: #Server1 #Server2
Đánh giá

Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!